Váš strategický partner ve stavebnictví


O nás

Firma HUTIRA – OMICE, s.r.o. těží a zpracovává kamenivo pro stavební účely, vykupuje, třídí a zpracovává stavební odpady. Zabývá se prodejem štěrkovin, recyklátu ze stavebních odpadů a zásypových materiálů pro inženýrské sítě. Zajišťuje a provádí stavební práce.
V roce 2001 navázala na tradici firmy HUTIRA, která působila v oblasti těžby a zpracování kameniva již od roku 1990.

Firma přísně dbá na kvalitu materiálu a jeho zpracování. Je držitelem certifikátu systému řízení výroby pro kamenivo frakcí  2/4; 4/8; 8/11; 8/16; 11/16; 11/22; 16/32; 16/22; 32/63 dle příslušných ĆSN – EN, pro kamenivo do betonu, pro asfaltové směsi, pozemní komunikace, letištní a jiné dopravní plochy, nestmelené a stmelené směsi.

Těženými surovinami jsou horniny diorit a biotitická rula. Celkový objem roční produkce je cca 150 000 t/rok.

Firma je také výrobcem kameniva a držitelem osvědčení SŽDC pro kolejové lože frakce 32-63 BI a výrobcem kameniva pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku frakce 0-32 kv.

Mimo těžbu a zpracování kameniva působí firma v oblasti výkupu a nakládání se stavebními odpady a následné recyklace stavebních odpadů.

Společnost HUTIRA

Působíme v oblasti těžby a zpracování kameniva, v zemních pracích, rekultivacích, stavebních pracích a demolicích již od roku 1990.

Lom Omice

Návazně podnikáme v oblasti nakládání se stavebními odpady, recyklací stavebních odpadů, jejich zpracováním u producentů, případně odvozem, zpracováním a uložením ve vlastní provozovně – kamenolomu Omice.

Lom Rosice

Od r. 2002 zajišťujeme, provádíme a zhotovujeme stavby pro zlepšení vlastností podloží, asanace a sanace území pro investiční výstavbu.